gradient top

ARTIKEL 1 – TOEPASSING

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten van ReRouting.

1.2  Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.3  Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden schriftelijk en gelden dan voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door ReRouting toepasselijk zijn verklaard.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN:

a.  Opdrachtnemer: ReRouting die deze voorwaarden hanteert.

b.  Opdrachtgever: De wederpartij van ReRouting.

c.  Werkzaamheden: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met inbegrip van door ReRouting geleverde materialen.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders vermeldt.

Offertes kunnen door ReRouting binnen twee werkdagen na aanvaarding ervan worden herroepen.

3.2  Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet volledig of juist blijken te zijn en opdrachtnemer dientengevolge geconfronteerd wordt met hogere kosten, gaat opdrachtgever akkoord met aanpassing van de prijs door opdrachtnemer.

3.3  Na ondertekening van de offerte heeft opdrachtgever zeven dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1  Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
4.2  ReRouting is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. ReRouting is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren.

ARTIKEL 5 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1  Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer dan wel de ondertekening door opdrachtgever van de offerte, dan wel doordat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1  Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3  Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval de accommodatiekosten en materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

6.4  Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van opdrachtnemer of andere door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

6.5  Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een zelfstandige externe medewerker, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

6.6  Indien opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheids)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor opdrachtnemer geldende eigen risico.

6.7  Indien de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag dat met de uitvoering van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit is gemoeid.

ARTIKEL 7 – VRIJWARING

7.1  ReRouting zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke ReRouting jegens opdrachtgever zou zijn.

7.2  Opdrachtgever vrijwaart ReRouting van iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van ReRouting bedingen.

7.3  Opdrachtgever vrijwaart ReRouting volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ReRouting direct of indirect door opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

ARTIKEL 8 – ANNULERING

8.1  Opdrachtgever kan een opdracht slechts annuleren, met inachtneming van de volgende bepalingen.
Indien de annulering op een termijn van langer dan één maand voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Indien annulering één maand of korter dan één maand voor de overeengekomen datum van aanvang van de uitvoering van de opdracht plaatsvindt, dient opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.

8.2  Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 9 – INSCHAKELING VAN DERDEN

9.1  Het inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – BETALING

10.1  Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Facturering vindt plaats direct na aanvang van de opdracht.

10.2  Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

10.3  Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.

10.4  Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.5  Ingeval op opdrachtgever een faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of een ondercuratelestelling van toepassing wordt of sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is ReRouting naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. ReRouting is dan voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.6  Alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% over het openstaande bedrag komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1  Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2  Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

11.3  Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,- per dag.

ARTIKEL 12 – GEHEIMHOUDING

12.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2  Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

ARTIKEL 14 – WEBSITE

14.1  Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

14.2  Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met ReRouting. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de programma's en diensten van ReRouting alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van ReRouting en haar activiteiten.

14.3  De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

14.4  Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van ReRouting op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. – berusten uitsluitend bij ReRouting, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReRouting niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.
De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden, zoals nieuwsbrieven en brochures, berusten uitsluitend bij ReRouting, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReRouting niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) die publicaties voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

14.5  De website heeft uitsluitend een informatief karakter. De website vormt een aanbod van ReRouting tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Het oproepen en raadplegen van deze website kan tot een opdracht leiden aan ReRouting tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

14.6  ReRouting streeft ernaar om haar website te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat ReRouting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat ReRouting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met ReRouting.

14.7  ReRouting streeft ernaar om (alle onderdelen van) de website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat de website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat ReRouting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

14.8  ReRouting heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat ReRouting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het verzenden van formulieren met betrekking tot deelname aan activiteiten van ReRouting.

14.9  Deze website kan onder meer links bevatten waarmee andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door ReRouting ingericht en worden niet door ReRouting onderhouden, zodat ReRouting niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

14.10  ReRouting streeft ernaar haar website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen ('virussen'), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat ReRouting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

14.11  Deze website biedt de bezoeker de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door ReRouting uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door ReRouting of haar partners uitgegeven brochures te bestellen, zich aan te melden voor een van haar activiteiten, informatie te vragen en reacties te geven. ReRouting heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.

ReRouting is aangesloten bij het NTI-NLP Gilde voor trainers, coaches en systemisch opstellers. Download de ethische code hier (PDF format).